Przygotowaliśmy dla Państwa zbiór przepisów i informacji dotyczących branży wagarskiej.

Dyrektywa Rady Europy w dziedzinie wag nieautomatycznych

Dyrektywa Rady Europy nr 90/384/EWG w dziedzinie wag nieautomatycznych

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach - tekst ujednolicony (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440 i 2441)

Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz. U. Nr 41, poz. 351)

System oceny zgodności i wprowadzanie wyrobów do obrotu.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - tekst ujednolicony (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

Urzędy Miar - obszary działania i siedziby.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. Nr 241, poz. 2083)

Rozporzadzenie Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2004 r dot. opłat.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2004 r dot. opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

Zasady przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar (Dz. U. Nr 132, poz. 1227)